AGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden 2023-11

Wanneer u deelneemt aan de faciliteiten van Total Body WorX Rijsbergen verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Total Body WorX en de deelnemer die gebruik maakt van de faciliteiten van Total Body WorX. Op de lessen die door derden in het pand van Total Body WorX worden gegeven zijn de huisregels van Total Body WorX van toepassing. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per individu.

1.2  Leden kunnen een exemplaar van deze Lidmaatschapsvoorwaarden bij inschrijving opvragen of downloaden /lezen op de website. De Lidmaatschapsvoorwaarden zullen tevens in de sportschool ter inzage liggen. Leden worden geacht de Lidmaatschapsvoorwaarden bij het aangaan van de Overeenkomst te lezen en verklaren door ondertekening van Overeenkomst akkoord te gaan met de inhoud van de Lidmaatschapsvoorwaarden.

1.3  Door ondertekening van de Overeenkomst gaat het Lid ook akkoord met de inhoud van het faciliteitenreglement waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen, alsmede het (eventueel) geldende (huishoudelijk) reglement van de sportschool dat van tijd tot tijd naar eigen goeddunken gewijzigd kan worden door de Sportschool.

1.4  Het Lid wordt toegelaten tot de sportschool en haar faciliteiten indien hij voldoet aan de lidmaatschapsbetalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst.

1.5  Total Body WorX streeft ernaar om ieder (nieuw) Lid een goede begeleiding en training te geven ter waarborging van een veilig en juist gebruik van de fitnessapparatuur in de Sportschool. Het Lid zorgt er zelf voor dat hij voor een rondleiding of begeleiding een afspraak maakt met een teamlid van de Sportschool. Als Leden niet vertrouwd zijn met (een onderdeel van) de fitnessapparatuur of bepaalde oefeningen, dienen zij aan het personeel van de Sportschool om advies vragen.

1.6  Het Lid begrijpt dat (groeps-)fitnessactiviteiten en het gebruik van fitnessapparatuur niet zonder risico zijn. Leden sporten in de Sportschool op eigen risico.

 Artikel 2: Aanmelding

Inschrijving als lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen op locatie of website. Je aanmelden voor een les, kun je via het internet lesrooster van Total Body WorX (website link reserveren) Aanmelden kunt u 1 minuut voordat de les begint, hiermee is wel de kans dat de les bij weinig aanmelding niet doorgaat. Afmelden kan tot 3 uur voor dat de les begint. Heeft u zich aangemeld en wilt u zich afmelden in die 3 uur voor de les, moet hier een grondige reden voor zijn. Heeft u geen grondige reden wordt u een les in rekening gebracht en bij een onbeperkt abonnement 5 euro. Lessen zijn niet overdraagbaar aan andere.

 Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

Een lidmaatschap bij Total Body WorX zal altijd op de dag van inschrijving ingaan en is voor de duur van het afgesloten lidmaatschap met een 4 wekelijkse stilzwijgende verlenging en een schriftelijke opzegtermijn van 4 weken. Betaling dient vooraf te geschieden via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag of als het bedrag gestorneerd wordt, wordt € 3,50 administratiekosten in rekening gebracht. Als de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Waarbij het verschuldigd bedrag met 40 euro incassokosten wordt verhoogd. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 56 kalenderdagen. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot Total Body WorX worden geweigerd. Total Body WorX is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

3.1   De Overeenkomst is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar.

3.2  Als het Lid zijn toegangspas verliest, meldt hij dit zo snel mogelijk bij de Sportschool. Het Lid dient een nieuwe toegangspas aan te kopen. Dit is van toepassing als je geen app gebruikt.

3.3  Er zal bij inschrijving een digitale foto van het Lid worden gemaakt ter identificatie en veiligheid.

3.4 Het Lid kan maximaal van één (eventuele) kortingsregeling tegelijk gebruik maken.

3.5  Total Body WorX behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren.

3.6  Indien het lid heeft gekozen voor een lidmaatschapsperiode van langer dan 12 maanden en dit ná 12 maanden, maar vóór het verstrijken van de oorspronkelijk lidmaatschapsperiode wenst op te zeggen, dan her berekend de sportschool op het lidmaatschapsbedrag op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) lidmaatschapsbijdragen en/of inschrijfgeld. Het lid voldoet het bedrag van de herberekening vóór de einddatum na opzegging. Bij opzegging geldt altijd een opzegtermijn van 4 weken.

3.7  De Sportschool maakt eventuele prijsverhogingen minimaal 2 weken van tevoren aan de Leden bekend.

3.8  Indien een prijsverhoging plaatsvindt, heeft het Lid het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking daarvan te ontbinden. Het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld wordt terugbetaald.

3.9  De mogelijkheid tot ontbinding zoals bedoeld in artikel 3.8 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Deze indexering is van toepassing op alle lopende lidmaatschappen ongeacht de looptijd. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.8.

3.10  Inschrijfkosten worden bij inschrijving tezamen met de aankoopkosten van de toegangspas of app bij aanvang van het lidmaatschap voldaan.

3.11  Leeftijdsgebonden lidmaatschappen zullen bij het bereiken van de maximale leeftijd automatisch overgaan naar het reguliere – niet leeftijdsgebonden – lidmaatschap met de daaraan verbonden lidmaatschapsprijzen.

 

 Artikel 4: Trainingstijden

 Total Body WorX behoudt zich het recht voor om openingstijden, locatie programma’s e.d. te wijzigen. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelneemt aan lessen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Total Body WorX, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Total Body WorX gerechtigd gesloten te zijn, dan wel de openingstijden en/of het aanbod aan te passen.

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap

 De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Total Body WorX. Een lidmaatschap kan worden beëindigd minimaal 4 weken voor beëindiging lidmaatschapsduur, met inachtneming van art. 3, lid 1. De opzegtermijn bedraagt 4 weken voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 3. Total Body WorX behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt. Inleveren scanpasje binnen 8 dagen na lidmaatschap.

 Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 Total Body WorX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Total Body WorX, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Total Body WorX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. De deelnemer dient te beschikken over een normale gezondheid en dient, in geval van twijfel over zijn/ haar gezondheidstoestand, voorafgaand toestemming te vragen aan zijn/haar huisarts / therapeut alvorens de deelnemer een lidmaatschap afsluit met Total Body WorX. Tevens zal de deelnemer Total Body WorX vrijwaren voor aanspraken van derden.

Artikel 7: Huisregels

De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Total Body WorX en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels van Total Body WorX staan op de website en op verzoek wordt dit opgestuurd of is dit te verkrijgen. Bij deelname aan Total Body WorX, wordt u verzocht om schone sportschoenen/-kleding te dragen. Om onaangename geuren te voorkomen, verwachten wij van u dat u ter allen tijden zorg draagt voor uw persoonlijke hygiëne. Zo niet, dan is Total Body WorX genoodzaakt om dit aan u kenbaar te maken. Mobiele telefoons uitzetten tijdens de groepslessen. De scankaart is uw zorg, bent u deze kwijt kunt u een nieuwe aanvragen. Dit kost u 10 euro. Handelen of klantenwerven is niet toegestaan als het gaat om sport – voeding – personal training – massage, vraag hier toestemming bij de directie. Visite kaartjes of flyers is niet toegestaan, mits hier toestemming voor is gegeven.

 Artikel 8: Persoonsgegevens & privacy

 Total Body WorX verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Total Body WorX kan de deelnemer per e-mail informeren over zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Total Body WorX door middel van een schriftelijke kennisgeving. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze kwaliteits- en servicedoelen uit te kunnen voeren, waarbij u moet denken aan onder andere ledenadministratie, facturatie, trainingsschema’s en toegangscontrole. Uw gegevens worden alleen gedeeld met een derde partij als wij een derde partij inschakelen om ons te helpen bij het uitvoeren van onze bedrijfsvoering. Met al deze partijen hebben wij, zoals de wet AVG bepaalt, een verwerkers overeenkomst gesloten.

Ons pand en parkeerplaats zijn beveiligd met camera’s. Deze camera’s gebruiken wij voor uw, en onze veiligheid en kwaliteitsdoeleinden. Camerabeelden bewaren wij zolang de wettelijke termijn toestaat, voordat ze worden verwijderd, tenzij er gegronde redenen zijn om deze langer te bewaren. Wij zullen uw persoonlijke data beschermen en verzekeren u dat ze alleen met uw toestemming of om wettige omstandigheden worden gedeeld.

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op via onze baliemedewerker of via e-mail. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Total Body WorX zijn opgenomen. Total Body WorX en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

8.1  De Sportschool verwerkt persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende (inter-)nationale wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8.2 In het Privacy beleid, vindbaar op de website van de Sportschool, staat welke persoonsgegevens de Sportschool verwerkt, het doeleinde voor deze verwerking en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

Artikel 9: Rechtstoepassing.

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Total Body WorX aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Total Body WorX , zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Total Body WorX is gevestigd. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Total Body WorX te accepteren. Antwerpseweg 8 – 4891 CN – Rijsbergen – T 06-29502104 – info@totalbodyworx.nl - kvk 63541165

Artikel 10: Opschorting van het lidmaatschap

10.1   Als het Lid niet in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van de Sportschool in verband met ziekte of aantoonbaar letsel, kan hij de Overeenkomst tijdelijk laten stopzetten voor een aaneengesloten periode van ten minste 1 maand en maximaal 3 maanden. De Sportschool heeft in dit geval het recht op een bewijsstuk dat de ziekte of het letsel aantoont, bijvoorbeeld een verklaring van de behandeld arts of specialist of een behandelkaart.

10.2  De tijdelijke stopzetting als bedoeld in artikel 8.1 zal de lengte van de Overeenkomst met de duur van de stopzetting verlengen.

10.3  De Overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de periode van tijdelijke stopzetting.

10.4  Tijdelijke stopzetting van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

 

Artikel 11: Toegangspas / apps

11.1  Bij inschrijving koopt het Lid een toegangspas / app, waardoor het Lid eigenaar wordt en blijft van deze toegangspas / app. De kosten voor de aankoop van de    toegangspas / app moet het lid bij aanvang van de Overeenkomst voldoen. Deze toegangspas / app wordt uitsluitend door het Lid persoonlijk gebruikt om toegang te krijgen tot de Sportschool. Toegangspas / apps zijn niet overdraagbaar.

11.2 Bij verlies of diefstal van de toegangspas / app dient het Lid dit bij de Sportschool te melden en een nieuwe vervangende toegangspas / app te kopen.

11.3 Leden die hun toegangspas / app niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten in de Sportschool. Andere Leden mogen hen ook geen toegang verschaffen.

Artikel 12: Veiligheidsvoorschriften

12.1   De Sportschool wordt 24 uur per dag bewaakt met behulp van videocamera’s.

12.2  In het faciliteitenreglement zijn de veiligheidsvoorschriften van de Sportschool verwerkt. Leden dienen dit faciliteitenreglement in acht te nemen..

12.3  Leden zijn verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als een Lid niet (zeker) weet hoe een apparaat dient te worden gebruikt, kan hij om hulp vragen bij het personeel van de Sportschool.

12.4  Het Lid dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen in noodsituaties te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders kan de Sportschool de kosten daarvan op het Lid verhalen, al dan niet in combinatie met een boete van € 150,00.

12.5  Van Leden wordt verwacht dat zij – naast het faciliteitenreglement – alle veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de Sportschool. In het bijzonder moeten Leden zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van apparatuur in de Sportschool. Leden zijn zich bewust van het feit dat de Sportschool op tijden onbemand is. Op zulke momenten dient het Lid geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.

12.6  Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich tijdens onbemande uren laten vergezellen door een ander Lid. Voor deze leden is alleen sporten tijdens onbemande uren dus niet toegestaan.

12.7  Leden van 12 tot 18 jaar oud mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich laten vergezellen door een volwassen Lid, tenzij hiervoor toestemming is van ouder/verzorger. 

12.8  Het dragen van een pet of capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en herkenbaarheid.

Artikel 13: Gasten

13.2 De Sportschool kan gasten – indien gewenst – een rondleiding geven en informatie verschaffen bij het bezoek tijdens de bemande uren.

13.3 Leden mogen geen gasten meebrengen tijdens onbemande uren zonder voorafgaande toestemming van de Sportschool. Als dit beleid wordt geschonden kan aan het betreffende Lid een gastenvergoeding in rekening worden gebracht en/of de Overeenkomst met het Lid worden opgeschort of beëindigd. In dat geval is het Lid het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,00 verschuldigd.

Artikel 14: Gedrag

14.1  Leden dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken conform de regels en overeenkomstig de aanwijzingen. Leden mogen geen misbruik maken van de apparaten of faciliteiten van de Sportschool.

14.2 Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen, drugs en roken is in de Sportschool niet toegestaan en kan leiden tot schorsing of beëindiging van de Overeenkomst

14.3 Het is de verantwoordelijkheid van het Lid dat de door hem (of zijn gast) gebruikte apparatuur schoon achterblijft en de door hem (of zijn gast) gebruikte gewichten en andere attributen op hun plaats zijn teruggelegd.

14.4 Leden dienen schone sportschoenen te dragen die alleen binnen worden gebruikt.

14.5 Het maken van foto’s door Leden (met inbegrip van het nemen van beelden door middel van een mobiele telefoon of ander apparaat) is verboden in elke ruimte van de Sportschool, zonder toestemming.

14.6 Bij volgen van 2 lessen heeft iemand die maar 1 les volg voorrang.

Artikel 15: Tussentijdse wijzigingen aanbod

15.1  De Sportschool kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Sportschool zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren aankondigen.

15.2 Bij wijzigingen, zoals bedoeld in artikel 16.1, ten nadele van het Lid heeft het Lid gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om de Overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld terugbetaald.